بهاره شعبانپور
بهاره شعبانپور

بهاره شعبانپور

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: Shabanpour(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 25853
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان